Резервирай

ГРИФИД ХОТЕЛИ - НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ

Ние, в ГРИФИД ХОТЕЛИ осъзнаваме колко важна е околната среда и нейното съхраняване, за да съществува и да се развива нашия бизнес. Като доставчици на туристическа услуга сме изключително заинтересовани да водим политика, която щади и съхранява ресурсите и се стремим да управляваме бизнеса си по начин, който намалява вредното влияние от нашата оперативна дейност върху средата, като използваме добри практики и съвременни методи в работата си.

ПЪТУВАНЕ.НАСЛАДА.УВАЖЕНИЕ

Ние, в ГРИФИД ХОТЕЛИ ангажираме всички наши служители в усилията си да водим устойчив и “зелен“ бизнес. Всички работим в няколко основни посоки, които ни помагат в нашата цел - да ръководим хотели, които паралелно с оперативната си дейност, допринасят и за опазване на околната среда.

 • Спазваме стриктно всички норми на българското и европейското законодателство, що се отнася до опазване на околната среда, условията на труд и човешките права, здравеопазването, финансовите норми и изисквания.

 • Винаги си поставяме и достигаме нови цели не само по отношение на задоволството на нашите гости, но и такива, които целят редуциранто на разхода на електроенергия, газ, вода, опасни за околната среда препарати и др.

 • Информираме, подканваме и стимулираме нашите гости и служители как да пестят електроенергия и вода, да изхвърлят боклука си разделно, да се включват в дейности, подпомагащи почистването и опазването на околната среда. Да използват повече от един път хавлиите в стаите си с цел редициране влиянието на перилните препарати. Друга информация за развитието на устойчивия туризъм гостите получават чрез приканващи листовки в стаите и на информационните табла във фоайетата и общите площи на всеки един от нашите хотели.

 • Стаите и общите площи в нашите хотели са оборудвани с енергоспестяващи осветителни тела, сензори за движение и сензори за изключване на климатиците при отворена врата. Всички душове, мивки, тоалетни казанчета и пр. са с минимален разход на вода.

 • Пералното стопанство на ГРИФИД ХОТЕЛИ е създадено през 2015 година. Оборудвано е с машини с най-висок клас на енергийна ефективност и нисък разход на вода и перилни препарати.

 • Почистващите препарати, които се използват в нашите кухни, ресторанти, барове и хотелско домакинство са щадящи природата - бързо и напълно разградими.

 • За всички, работещи осигуряваме служебен транспорт до работното място, с цел минимизирането на вредните емисии от автомобилите.

 • Освен нашите гости, за нас също толкова важни са и работниците. Грифид хотели, като работодател на близо 1400 души в активен сезон се стремим да предложим едни от най-добрите условия на труд:

  • Всички 7 хотела от веригата са разположени в к.к. Златни пясъци. Освен до гр. Варна, фирмата осигурява транспорт и до други населени места в областта като гр. Добрич, гр. Белослав, гр. Аксаково и др.

  • Фирмата осигурява униформено и работно облекло.

  • През неактивния период от годината, работниците могат да се възползват от безплатни езикови курсове.

  • През 2015 беше открит „Грифид учебен център“. Там желаещите могат да се обучават в професиите „Сервитьор“, „Готвач“, „Корабен готвач“, „Хлебар - Сладкар“, „Барман“, „Камериер“. След завършване на теоретичната част от обучението си, курсистите получават правото на стаж в Грифид хотели. Центърът е лицензиран според българското законодателство и издадените дипломи са междуанродно признати.

 • Разделно се събират хартия и хартиени опаковки, метал и метални опаковки, пластмаса и пластмасови опаковки, стъкло и стъклени опаковки, биоразградими и битови отпадъци. Всички стоки се доставят в големи разфасовки с цел намаляване изхвърлянето на опаковки.

 • Ние, от Грифид хотели организираме и взимаме участие в социални и благотворителни мероприятия, дарения и др. с цел подобряване на туристическата инфраструктура, културните и природни богатства на варненския регион.

 • Стараем се хранителните продукти, които купуваме за нашите ресторанти да бъдат от местни производители. Стимулираме нашите десетки хиляди посетители през летния, туристически сезон да посещават повече културни и природни туристически обекти.

 • Използваме електронни пощи като начин на комуникация, с цел редуциране на разпечатването на кореспонденция и информация на хартиен носител.

Политика за Опазване на Околната среда

Това е обща политика на ръководството и собственика на ГРИФИД ХОТЕЛИ да осигури оптимална защита на Околната среда в условията за управление на туристическия продукт.

Чрез нашата политика ние ще:

 • спазваме всички приложими закони и разпоредби в областта за опазване на околната среда

 • обучаваме персонала на политиката за опазване на околната среда, така че служителите да разберат ролята, която имат в изпълнението на нашите цели

 • поканим нашите гости да подкрепят усилията ни за намаляване на отпадъците в околната среда.

За постигането на нашите цели ще:

 • получим и поддържаме наградата Travelife for Hotels and Accommodаtions

 • осигурим оптимална енергийна ефективност чрез:

  • използване на енергоспестяващи крушки и лед осветления във всички общи части, помещения за настаняване и служебни помещения;

  • се уверим, че всички служители са обучени в пестене на енергия;

  • контролиране външното осветление съгласно одобрен график;

  • оборудване всички стаи с електронни ключове, които спират захранването с електроенергия, когато госта извади ключа преди да напусне стаята;

  • направим всички врати и прозорци свързани с климатика, така че при отварянето им той да се изключи автоматично.

 • Въвеждане на процедури за намаляване разхода на вода чрез прилагане на следното:

  • уведомяване на нашите гости за програмата за повторно използване на хавлиите;

  • задаване на количеството вода в тоалетното казанче от 6 литра на 4 литра, с цел намаляване на използваната вода при пускането;

  • уверение, че всички служители са обучени в пестенето на вода.

 • Намаляване на образуването на отпадаци във всички звена на хотела чрез:

  • пазаруване насипно, за да се избегне използването на опаковки;

  • презареждане на тонери и принтер касети;

  • разделяне на възможно най-много видове отпадъци като стъкло, картон, хартия;

  • уверение, че всички твърди отпадъци се изхвърлят съгласно всички международни и национални спогодби за регулиране на отпадъците и водене на записи.

 • Намаляване употребата на потенциално опасните химикали в ежедневната оперативна дейност:

  • където е възможно, хотелът да избягва употребата на химикали;

  • осигуряване на безопасно съхранение на всички химикали, които се използват.

Като отчитаме въздействието на туризма върху околната среда и изменението на климата, ГРИФИД ХОТЕЛИ ще работят за въвеждането на енергоспестяващи устройства, където е възможно, осигуряване на отговорното управление на отпадъците, избягване на замърсяването, насърчаване на гостите да уважават и участватт усилията на хотела за свеждане до минимум на вредните влияния върху околната среда от оперативната дейност на хотелите.

Политиката за управление на човешките ресурси

Това е споделеният ангажимент на ръководството и собственика на ГРИФИД ХОТЕЛИ да гарантира, че на всички наши служители се осигуряват отлични възможни условия на работа по всяко време.

Чрез политиката ни за управление на човешките ресурси ние ще:

 • уверяваме, че спазваме всички приложими закони и разпоредби в областта на трудовите и човешките ресурси;
 • предлагаме равни права и възможности на всички работещи в компанията;
 • предлагаме обучения;

 • предлагаме плащания в съответствие със законодателството.

За да постигнем нашите цели, ние ще:

 • придобием и поддържаме нашата наградата Travelife за хотели и настаняване;

 • гарантираме справедлива система за избор на кандидат, така че всички кандидатури за налични свободни позиции да бъдат справедливо разгледани. ГРИФИД ХОТЕЛИ няма да дискриминира по какъвто и да е начин кандидатите за работа, независимо от тяхната раса, възраст, пол, националност, увреждане или религия.

 • През целия период на наемане на работа всички служители на ГРИФИД ХОТЕЛИ ще имат договор, който отговаря на правилата, предвидени в националното законодателство.

 • осигуряваме заплащането на работниците и служителите на договорената заплата – по-висока или равна на минималната работна заплата за страната;

 • гарантираме, че всички нови служители са получили подходящо въвеждащо обучение, обхващащо области като фирмената философия и култура, познания за продуктите на веригата, благосъстояние и ползи за заетостта, здраве и безопасност и т.н.;

 • Всички служители ще бъдат насърчавани да развиват уменията си, а възможностите за повишение ще се предоставят винаги, когато е възможно.

Смятаме, че нашите служители са най-големите ни активи и признават нашите етични и законови отговорности, за да се грижим за тях. Вярваме, че като се отнасяме добре към нашите служители, те ще продължат да се грижат най-добре за нашите гости.

Писмена декларация за политиката на Общността

Това е споделеният ангажимент на ръководството и собствениците на ГРИФИД ХОТЕЛИ да се обърне внимание на това как неговите операции оказват влияние върху местната жилищна и бизнес общност.

Чрез нашата политика на Общността ние ще:

 • докажем, че защитаваме местната общност;

 • подкрепяме местната икономика;

 • приоритизираме набирането на местен персонал за насърчаване на развитието на обществата, в които компанията присъства;

 • запазваме местната култура и традиции.

За да постигнем нашите цели, ние ще:

 • гарантираме, че качеството на продукта или търговската приложимост не е компрометирано, ние се стремим да купуваме и насърчаваме стоки произведени от местния регион;

 • плащаме на нашите доставчици в рамките на кредитните условия, които те изискват;

 • ние информираме клиентите за нашата култура и традиции и любезно искаме да ги уважават;

 • работим в тясно сътрудничество с местните училища и колежи, за да осигурим възможности за професионален опит;

 • работим активно с Бюрата по труда в региона, за да осигурим по-голяма заетост и намалим безработицата в региона.

 • Грифид хотели е член на Варненската туристическа камара и на Съюза на хотелиерите на Златни пясъци. Целта ни е да гарантираме, че можем да насърчаваме и подобряваме по-големи икономически и социални ползи за жителите и бизнес общност.

 • Политиката на ГРИФИД ХОТЕЛИ е, че когато вещи като мебели или спално бельо вече не са подходящи за ползване в рамките на хотела, те ще бъдат предложени на местни организации, които биха могли да се възползват от тях.

Ще работим, за да гарантираме, че Грифид хотели има положително социално и икономическо въздействие и, където е възможно, да минимизира или премахне случаите на негативно въздействие.

Декларация за управление и осигуряване на качество

Ръководството на ГРИФИД ХОТЕЛИ и Собственика на веригата приемаме като свой дълг и неразделна част от нашата дейност гаранцята за постоянното повишаване качеството на обслужване.

Чрез нашата политика за управление на качеството, ние ще:

 • Въведем и поддържаме система за управление на качеството

 • Предоставим високо качество и безопасни услуги на всички наши клиенти

 • Гарантираме положително влияние върху околната среда

 • Гарантираме приятна работна обстановка на нашите служители

За да постигнем нашите цели, ние:

 • Се стремим да получим наградата Travelife за хотели и места за настаняване

 • Гарантираме безопаснот на храната чрез стриктно спазване на системата HACCP

 • Се стремим да поддържаме и подобряваме настоящите високи резултати и коментари в социалните мрежи. В рамките на 3 дни след публикуване, лично отговаряме на коментарите.

 • Се стремим да постигнем по- високи резултати при онлайн ревютата, чрез събиране на мнения с помощта на нашите регулярни анкети на място

 • Провеждаме регулярни вътрешни анкети с гостите на хотелите и ще събираме полезна обратна информация за предлагните услуги и продукт.

 • Се вслушваме в изискванята и предложенията за подобрение, поличени от клиентите. Ще ги внедряваме, когато кореспонират с характера на продукта ни.

 • Работим активно с училища по туризъм и университети в България и чужбина и ще интегрираме в екипа младите студенти и бъдещи професионалисти в сферата на обслужаването.

 • Организираме чуждоезикови курсове за персонала с професионални преподаватели

 • Имаме служител Връзки с гостите във всеки наш хотел, който работи пряко с клиентите и е на разположение за всякакви техни въпроси и изисквания

 • Работим по установена процедура за оплаквания на гости

 • Извършим селкция и мониторинг на подбора на доставчиците според определни критерии

 • Организираме регулярно обучение на нашите служители и проследяваме възможностите за тяхното развитие и промотиране в рамките на фирмата

 • Провеждаме периодични проверки на вътрешните оперативни процеси

Качеството е важно за нашия бизнес, защото ние високо ценим нашите клиенти. Стремим се да предлагаме продукти и услуги, които отговарят и дори надхвърлят техните очаквания. Посветили сме се на постоянното усъвършенстване и сме създали система за управление на качеството, която ни задава рамките за измерване и подобряване на нашето представяне. Политика за управление на безопасни условия на труд

Ръководството и собственика на ГРИФИД ХОТЕЛИ приемат като свой дълг да гарантират оптимални безопасни условия на труд.

Чрез нашата политика за безопасни условия на труд ние:

Гарантираме, че спазваме всички съществуващи закони и наредби за безопасни условия на труд, както и стандартите на FTO ( Федерация на Туроператприте )

 • Гарантираме, че предоставяме на нашите служители, гости и посетители безопасна и здравословна среда

 • Активно ще окуражаваме контролирането на риска при всички дейности извършвани на работното място

 • Ще се стараем постоянно да подобряваме условията за труд в една здравословна и безопасна среда

За да постигнем нашите ангажименти по отношение на безопасните и здравословни условия на труд, ние ще се стремим:

 • Да имаме адекватен контрол на рисковете по отношение на здравето и безопасността, които биха могли да се появят в следствие на нашите ежедневни дейност

 • Да се консултираме с нашите служители по отношение на въпроси, засягащи тяхното здраве и безопасност

 • Да осигурим и поддържаме безопасни машини и съоръжения;

 • Да гарантираме безопасна работа и употреба на различни субстанции

 • Да предоставим информационни инструкции и ръководства на служителите

 • Да гарантираме, че всички служители са компетентни по отношение на техните задължения и да им предоставим адекватно обучение

 • Да предотвратим инциденти и случаи на заболявания, свързани с работната среда

 • Да предоставим безопасни и здравословни условия на труд

 • Периодично да разглеждаме и променяме тази политика

 • Да определим акценти за подобрение и иновации, да подкрепяме усилията на Екипа за устойчиво развитие във всеки хотел

 • При проектиране, строителство и поддръжка на хотелските комплекси и прилежащи заведения, басейни, мини клубове и др. да се спазват изискуемите безопасни условия, заради сигурмността на нашите гости и служители.

Ръководството на ГРИФИД ХОТЕЛИ приема като свой дълг тази политика, както и внедряването и поддържането на най- високи стандарти за безопасността, здравето и общото благосъстояние във всички хотел. Очакваме всеки служител на хотелите да споделя този дълг и да работим заедно за постигането и утвърждаването му.

Декларация за политиката за правата на детето

Това е общият ангажимент на ръководството и собственика на ГРИФИД ХОТЕЛИ да уважават и подкрепят правата на децата и активно да прилагат правата на децата.

Чрез нашата политика за правата на децата ние ще:

 • се уверим, че спазваме всички приложими закони и разпоредби за правата на децата;

 • осигуряваме обучение и информиране на служителите в областта на правата на детето;

 • гарантираме да предоставяме информация на пътниците за правата на детето, предотвратяването на сексуална експлоатация на деца и как да докладваме за предполагаеми случаи.

 • За да постигнем политиката си за правата на децата, ние ще:

 • осъдим всички форми на експлоатация на деца;

 • няма да наемаме детски труд;

 • подкрепяме премахването на експлоатационния детски труд;

 • подкрепяме законите, надлежно приети, за предотвратяване и наказване на престъплението сексуална експлоатация на деца;

 • работим за повишаване на осведомеността относно тази експлоатация;

 • ще си сътрудничим с правоприлагащите органи, за да се справим с всякакви такива случаи на експлоатация, за които компанията е запозната.